Vitrinde Yaşamak: 1980'lerin Kültürel İklimi

Vitrinde Yaşamak: 1980'lerin Kültürel İklimiThe New Cultural Climate In Turkey Is A Beautifully Written Collection Of Essays By A Leading Turkish Literary Intellectual, Which Presents A Compelling Analysis Of The Cultural Climate In Turkey, Making The Argument That The Dominant External Clich D Dualities Of East West Secular Sacred And Arabic European Should Be Replaced By A Narrative Of Silence, Repression And Return Comprising A Sophisticated Review Of The History, Culture And Politics Of Turkey Since The 1980 Military Coup, This Is The Only Book In English That Analyzes The Cultural Aspects Of Modern Turkey In Order To Explore Its Place Within Global Politics, A Groundbreaking Work For Anyone With An Interest In Turkey. 90 lar n ba nda e itli dergilerde yay mlanm makaleler toplanm ve sayfaca az ama k ymeti ok bu kitap olu mu 80 leri bug ne kadar okumad m ba ka bir pencereden okudu um i in olduk a mutluyum Yazar n kendisinin de s yledi i bir ey var hen z tarihi yazacak kadar uzakla mad k ama. yazar ke ke bug n geri d n p kitapta acaba dedi i yerleri doldursa diyorum Kitab n taa en ba nda diyor ki 80 lerin ilk yar s na darbe ve iddetin ikinci yar s na ise g rece zg rle menin damgas n vurdu ama dikkatle bak ld nda bu iki strateji hi bir zaman birbirinin yerini almad hep birbirini a rd , etkili olabilmek
Hakk nda bir eyler yazmadan nce yapmam gereken ok yan okuma var 1980 d n m k lt r a s ndan ele al , d n m kavramadaki olas da n kl b y k l de toparl yor Bug n anlama noktas nda bana en ok ey katan al malardand , elimden b rakamad m diyece im bir inceleme. 80 li y llar zerine doyurucu bir yaz lar b t n zellikle arabesk k lt r n n yay lmas ve anla lmas a s ndan g zel Nurdan G rbilek yumu ac k bir anlat m ve sarih bir ifadeyle T rkiye nin belki de en tuhaf d nemlerinden birinin dinamiklerini par a par a z ml yor Kent planlamas ndan arabeske oradan edebiyat ve sanata var ncaya bir ok farkl y nden 80 leri didik didik ediyor. 1980 ler unu denedi Varl n ve imkanlar n d nyas yla yoklu un ve imkans zl n d nyas n , birbirine temas etmeyecek, birbirine ge i i olmayan iki kampa ay rd imdi sormak gerekiyor Birincisinin imkanlar n ikincisinin isyan na terc me edecek bir g yeniden uyanacak m s 23 80 sonras nda T rkiye yi bir sis kaplad bir ok ey g r nmez oldu Sisin rtt insanlard , ili kilerdi, nesnelerdi Sis da ld nda, her eyin net birer g r nt haline geldi ini farkettik Bak lanla kurulan ili ki aslen bir seyir ili kisine, s z n kendisi bir vitrine d n t Bir ok eyin g sterildi i i in ve g r nd kadar yla var oldu u, sergilendi i i in ve seyredildi i kadar yla de er ka
Kendime zet Orhan Gencebay brahim Tatl ses kar la t rmas n adalet aray vs zg rl k zlemi zerinden okumas g zeldi.Baz di er ilgin buldu um noktalar 80 ler Kemalizmin kendisi i in de y ksekmi gibi yapma, modernmi gibi yapman
A must read for researchers working on the 1980 coup period Gurbilek contextualizes the rupture discourse deriving from the post coup life in Turkey This analysis speaks to many audiences in the academia It is also very
G n m z toplumundaki eli kilerin tespiti i in, 1980 lerin toplumsal ko ullar n n bir kilometreta oldu unu d n yordum uzun zamand r Bu kitap s z konusu d nemin k lt rel iklimini, medyadan bireysel ili kilere, siyasetten sanata farkl alanlar zerinden ele al yor 80 sonras nda lkeyi kaplayan belirsizlik ve ard ndan gelen seyir ili kisini, bir ok eyin medyada g sterildi i l de varolmas n , siyasi olarak z len toplumun k lt rel anlamda kendini ifadesini konu ediniyor Kitapta en ilgimi eken saptama, 80 lerin bask s yla ayn d nemde ortaya kan ve yazar n deyimiyle yasaklamaktansa d n t rmeyi, yok etmektense i ermeyi, bast rmaktansa k k rtmay hedefleyen bir k lt rel stratejinin kendini g stermesi oldu G n m zde medya ara lar n n geni lemesi ve sosyal medya arac l yla her e it farkl l n bir reklam malzemesine d n t r l p bir meta olarak kullan lmas n n ilk rneklerini g r yoruz adeta bu kitapta nk bir mal , bir ki iyi veya bir k lt r tan tmak, onun zelliklerinden ok onunla ilgili bir imaj kurmay da beraberinde getiriyor art k Yazar n vitrinde ya amak ba l yla bize anlatmak istedi inin biraz da bu imajlar d nyas ndaki eli kiler oldu unu d n yorum 80 sonras nda T rkiye yi bir sis kaplad bir ok ey g r nmez
80 lerin Tr sinde kelimeler ve imgelerin toplumsal i levini 20 y zy l Avrupas n n pek de erli ayd nlar na dan arak dayanarak anlatan denemeler kitab Nerdeyse her c mlede bir imge yarat lm arp c vurucu ifadeler anlam n n ne ge mi Postmodernlik halleri Bahsedilen d nemin ko ullar na ok hakim olmayanlar, bilgi edinmek ve bir yorum almak ad na kitab okumak isteyebilirsiniz.

!!> Epub ➥ Vitrinde Yaşamak: 1980'lerin Kültürel İklimi ➤ Author Nurdan Gürbilek – Rarefishingbooks.co.uk
  • Paperback
  • 224 pages
  • Vitrinde Yaşamak: 1980'lerin Kültürel İklimi
  • Nurdan Gürbilek
  • English
  • 02 February 2018
  • 9781848134874